Norderf Styrgrupp (SG)

Styrgruppen består av representanter från vardera medlemmens organisation FKA, OKG, RAB, TVO, SKB och KSU. Representationen utgörs av chef, företrädesvis ingående i respektive företagsledning och med ansvar över anläggningarnas erfarenhetsåterföringsverksamhet.

Styrgruppen leds av en Ordförande som väljs med en mandattid på två år. Styrgruppen fattar beslut av övergripande betydelse för samarbetet, verksamhets-planer och långsiktig utveckling. De bedömer effektiviteten av Norderfs arbete med hjälp av specificerade nyckeltal, vilka ska presenteras löpande av Norderfs stab.

Läs om vårt uppdrag

Norderf Stab

Norderfs Stab ansvarar för ledning och administration av den operativa verksamheten inom Samarbetsavtalet. Leverantör av funktionen Norderf Stab bestäms av Styrgruppen och är för närvarande KSU.

Staben består av två Säkerhetsingenjörer från KSU.

Norderf Stab ansvarar för:

 • Operativt leda verksamheten Norderf enligt handboken. I detta ansvar ingår, bland annat, fördelning av ärenden för urval och värdering samt ledning och sekretariat för Norderfmötet.
 • Planera och boka konferensrum, inklusive därtill hörande utrustning, till möten, utbildning, workshops, mm för SG, FG, UG och VG.
 • Följa upp fördefinierade områden för trendning för att proaktivt identifiera brister eller svagheter. FG beslutar om gällande trendområden och staben förbereder underlagen för dessa områden.
 • Löpande uppföljning och redovisning av verksamhetens effektivitet enligt specificerade nyckeltal.
 • Upphandling av leverantörer av speciella tjänster som behövs för Norderfs verksamhet, enligt beslut av styrgruppen.
 • Fakturering av kostnader enligt budget för Stabsfunktion samt för budgeterad upphandling av leverantörer. Kostnader fördelas enligt samarbetsavtalet.
 • Fakturering av kostnader som uppkommer för löpande upphandling av tjänsteleverantör, enligt beslut av Styrgrupp. Kostnader fördelas enligt samarbetsavtalet.
 • Att operativt leda organisationen enligt samarbetsavtalet och dess grupper och arbeta mot, av Styrgruppen, fastställda mål och förväntningar.
 • Tillse att kvaliteten på utförda värderingar och analyser i Norderf­rapporten är hög, samt att dokumentationen i databasen är i enlighet med styrgruppens krav samt etablerade kvalitetssystem.
 • Förbereda och leda Norderfmötet.
 • Som mötesordförande leda Förvaltningsgruppens möten.
 • Som adjungerad delta i Styrgruppens möten som föredragande och sekreterare.
 • Skicka protokoll till samtliga medlemmar innan nästkommande förvaltningsgruppsmöte och styrgruppsmöte.
 • För Styrgruppen redovisa budget och verksamhetsplanering för stab och för hela Norderfs verksamhet.
 • För Styrgruppen löpande redovisa ekonomiskt utfall samt övrig uppföljning av verksamheten inom stab och för hela Norderfs verksamhet, ta fram halvårsredovisningar samt årsrapport. Årsrapporten tas framefter kalenderårets slut och redovisas på årets första möten med Styrgruppen.

Stabens budget och ansvarsområden är även:

 • Norderf stab (två deltidstjänster som motsvarar 165 % av heltid).
 • Kontor och utrustning för att tillhandahålla Stabsfunktionen.
 • Drift och underhåll samt utveckling av Norderf Databas.
 • Upphandling av leverantörer på årsbasis, enligt beslut av styrgruppen. Då tjänster behöver köpas in på kortare sikt, enligt beslut av styrgruppen, skall fakturering ske direkt till medlemmarna. Kostnader fördelas enligt samarbetsavtalet.

Kostnader för konferensrum, inklusive därtill hörande utrustning, till möten, utbildning, workshops, mm för SG, FG, UG och VG.

Förvaltningsgrupp (FG)

Förvaltningsgrupp är rådgivande, till Norderfs Stab i förvaltningen av:

 • Process
 • Handbok (och övriga instruktioner)
 • Norderfs databas

FG består, utöver Norderfs stab, av representanter från respektive medlems organisation. Representanterna är utsedda av Norderfs styrgrupp och är väl insatta i Norderfs arbetsprocess, databas och handbok.

FG ska genomföra minst tre protokollförda möten årligen.

Urvalsgrupp (UG)

Urvalsgruppen utför urval av inkommande ärenden enligt Norderfs process för externa erfarenheter.

Respektive medlem ska för Norderfs räkning tillhandahålla en resurs som uppskattas till 30 %, för deltagande i UG. Personer i UG ska ha bred erfarenhet från verksamhet i den egna organisationens kärntekniska anläggningar och inneha förmåga att värdera externa händelsers relevans.

Målsättningen ska vara att representanter i UG ska vara ersättare för representant i VG.

Värderingsgrupp (VG)

Värderingsgruppen utför värderingar och analyser av utvalda ärenden. Resultatet blir Norderfs produkt, Norderfsrapporten. Respektive medlem i samarbetsavtalet ska för Norderfs räkning tillhandahålla en resurs som uppskattas till 30 %, för deltagande i VG.

Personer i VG förväntas ha stor erfarenhet, analytisk förmåga samt inneha ett brett kontaktnät, både inom den egna organisationen och inom kärnkraftbranschen i övrigt. För att ytterligare bredda och fördjupa kunskapen inom områdena ska VG kunna utnyttja eget företags experter. Styrgruppens medlemmar ansvarar gentemot varandra för att tillräckligt stöd från det egna företagets sakkunniga ställs till förfogande.

Målsättningen ska vara att representanter i VG ska vara ersättare för representant i UG.