Maximera säkerhet

Syftet med samarbetet inom Norderf är att maximera säkerhet och tillförlitlighet vid verksamheten för kärntekniska anläggningar genom utbyte av information, samt att uppmuntra till utbyte av kunskap, jämförelser och förbättringar bland medlemmarna.

Sprida erfarenhet

I arbetet ingår att inhämta och sprida internationella och nordiska erfarenheter av händelser med betydelse för nukleär säkerhet, arbetarskydd, strålskydd, miljö och brandskydd samt övriga händelser för att undvika störningar som påverkar nukleär säkerhet.

Uppföljning

Uppföljning av verksamheten ska göras fortlöpande mot förutbestämda indikatorer och redovisas i kvartals- och årsrapportering till Styrgruppen. Till indikatorer kopplas nyckeltal och gränsvärden.

Dra slutsatser

Att verka proaktivt genom att fortlöpande följa upp förutbestämda trender och avvikande resultat som rapporteras till medlemmarna.

Läs mer om vårt uppdrag

Norderfs organisation

Styrgruppen består av representanter från vardera medlemmens organisation FKA, OKG, RAB, TVO, SKB och KSU. Representationen utgörs av chef, företrädesvis ingående i respektive företagsledning och med ansvar över anläggningarnas erfarenhetsåterföringsverksamhet.

Styrgruppen leds av en Ordförande som väljs med en mandattid på två år. Styrgruppen fattar beslut av övergripande betydelse för samarbetet, verksamhets-planer och långsiktig utveckling. De bedömer effektiviteten av Norderfs arbete med hjälp av specificerade nyckeltal, vilka ska presenteras löpande av Norderfs chef.

Läs mer om vår organisation

Medlemmar i Norderf

Norderf förser de nordiska kärnkraftverken med externa erfarenheter från kärnkraftbranschen i världen. En rapport (Norderfrapporten) distribueras till medlemmarna var 14:e dag.

Läs mer om våra medlemsorganisationer